Brief bestuurslid Coornhert Liga aan bestuurslid Martijn

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Beste J. [edit],

De brief van 4 augustus jl. met bijlagen is onderwerp van bespreking geweest in de bestuursvergadering van de Coornhert Liga op donderdag 26 augustus jl.

Wij kunnen het commentaar op het verslag van de werkgroep Kinderpornografie onderschrijven.
Inderdaad zit het venijn in de aanbeveling: "Indien de politie stuit op een geval van ontucht met kinderen, dient zij op de mogelijkheid van (niet-commerciële) kinderpornografie bedacht te zijn en het doen van huiszoeking in een zo vroeg mogelijk stadium te bevorderen". Hiermede lijkt het proportionaliteitsprincipe verlaten, dat voor het hanteren van strafvordelijke dwangmiddelen concrete verdenking nodig is van een zwaarte, die zulks ook rechtvaardigt. Te vrezen valt, dat een aanbeveling die niet op dergelijke wijze is geclausuleerd, zal leiden tot een onafgewogen en ongenuanceerd politie-entree in de persoonlijke levenssfeer, waarbij het besef van de ernst van de inbreuk, die dit dwangmiddel met zich meebrengt, kan vervagen. De aanbeveling is aldus onzorgvuldig en voorts strijdig met de overweging van de werkgroep, die stelt dat huiszoeking als regel zal moeten plaatsvinden zodra er van enige vastlegging in de vorm van afbeeldingen van ontucht met kinderen sprake is.

Juridische stappen tegen het beleid van het Ministerie zien wij niet direct voor ons. Wel lijkt het ons van belang kamerleden voor de kwestie te interesseren, omdat een verscherpt beleid zich slecht verhoudt tot een zorgvuldige en terughoudende strafrechtstoepassing en allerminst lijkt te worden geïndiceerd op basis van het rapport van de Werkgroep. Anderzijds lijkt het zaak om contact op te nemen met de hoofdofficieren van Justitie met het dringend verzoek een inbreng te mogen hebben bij het doorgeven van de aanbevelingen aan de executieve diensten van de politie, die daadwerkelijk uitvoering zullen moeten geven aan het beleid.

Vertrouwend jullie hiermede naar vermogen te steunen, verblijven wij met vriendelijke groet,

J. Knap
(bestuur Coornhert Liga)

bron: Brief aan J.v.E. [edit] (bestuurslid Verenging Martijn) door J. Knap (bestuurslid Coornhert Liga); 28 augustus 1987