Justitie: schaf minderjarigheid af

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Er zijn grote bezwaren tegen het begrip 'minderjarigheid'. Afschaffing zal ongetwijfeld leiden tot practische en financiële moeilijkheden, maar die zijn niet onoverkomelijk. Zij zijn van organisatorische, niet van principiële aard en mogen derhalve een fundamentele en, vanuit het oogpunt der gerechtigheid, essentiële verbetering van de rechtspositie van jeugdigen niet tegenhouden. Deze stelling is een kernpunt uit het proefschrift, waarop mevrouw Netta Rutten gisteren in Amsterdam promoveerde tot doctor in de rechtsgeleerdheid. Zij stelt dat de starre grenzen, die in het huidige recht (en in vele voorstellen, voor de toekomst) worden gehanteerd, vervangen zouden moeten worden door een beoordeling van geval tot geval van de mogelijkheden van een jeugdige, met als uitgangspunt dat die in beginsel in staat is zijn eigen belangen te behartigen.

bron: Artikel 'Justitie: Schaf minderjarigheid af.' door Mr. G.J. Wolffensperger; In de NVSH-infomap: 'De wet kent grenzen - De liefde niet'; Overgenomen uit: De Volkskrant; 8 november 1975