Kontakt met de zedenpolitie? - Je staat nooit alleen!

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Onlangs heeft een delegatie van de NVSH-afdeling Den Haag een onderhoud met inspekteur Erik Anneveld van de Haagse zeden- en kinderpolitie gehad. Hij bleek er gelukkig redelijk verlichte denkbeelden op na te houden. Maar ook hij kon zich heel goed voorstellen, dat velen zich niet erg op hun gemak voelen bij een kontakt met de zedenpolitie. Daarom had hij er geen enkel bezwaar tegen, als iemand zich bij een gesprek met de zedenpolitie laat vergezellen door een derde. Ongeacht van wie het initiatief tot dat gesprek uitgaat.

Daarom is besloten, twee "vertrouwensfiguren" aan te wijzen, die tot taak hebben, iedereen die er om vraagt te begeleiden en ondersteunen bij kontakten met de zedenpolitie. Zij kunnen een moreel ruggesteuntje vormen, advies geven over wat wèl en wat níet te doen, kontakt leggen met vroeghulp, advokaten, artsen en andere hulpverleners en in het algemeen een oogje in het zeil houden. Het afdelingsbestuur heeft besloten, die "vertrouwensfiguren" geheel de vrije hand te geven. Zij zullen dus over wat hun wordt toevertrouwd geen enkele mededeling doen aan het bestuur of wie dan ook. Natuurlijk zullen zij wel in het algemeen rapporteren of zij het druk hebben en of zij hun werk zinvol vinden. Als zij dat nuttig vinden, zijn de "vertrouwenspersonen" gerechtigd, namens de gehele afdeling en het bestuur op te treden. De vertrouwensfiguren voelen zich zelf niet kwetsbaar en kunnen zich daardoor tegenover de zeden- en kinderpolitie onbevangen opstellen. Zij zijn bereid, iedereen die daarom vraagt op stel en sprong terzijde te staan. Daarbij is het natuurlijk wel raadzaam, volkomen open kaart te spelen als je hun diensten inroept. Absolute geheimhouding is immers verzekerd!

Hun namen en adressen zijn: Mieke Hoeve [...] en Hans E. Charlouis [...] Dit informatieblad is NIET bestemd om in het wilde weg te worden verspreid. Werkgroepen worden verzocht, het ALLEEN uit te reiken aan personen of instellingen die er WERKELIJK voor in aanmerking komen.

bron: 'Kontakt met de ZEDENPOLITIE? - Je staat NOOIT ALLEEN!' (op stencil); Omstreeks: 1989?