Open brief aan Minister B. Korthals van Justitie

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Door: Vereniging Martijn

OPEN BRIEF
Aan Minister B. Korthals van Justitie,
(kopie aan de vaste commissie van Justitie van de Tweede Kamer der Staten Generaal, Plein 2, Den Haag)
Amsterdam, 24 januari 2000

Geachte Minister,

Hierbij protesteert de Vereniging MARTIJN tegen het inlichten van mensen die in de rol van slachtoffer betrokken waren bij een zedenzaak, over de datum van vrijlating van de persoon in de rol van dader nadat deze zijn straf heeft uitgezeten. Het gaat hier om de volgende zaken:

  • Ten eerste wordt een maatregel voorgesteld die in relatie staat met de maximumstrafmaat van het delict van de dader zonder dat een relatie wordt gelegd met de feitelijke ernst van de zaak. Dit is grof-onrechtvaardig.
  • Ten tweede wordt daardoor een groep ex-delinquenten anders benaderd dan ex-delinquenten van wat voor andersoortige seksuele voorkeur dan ook. Dit is discriminatie naar seksuele geaardheid.
  • Ten derde wordt een groep mensen feitelijk opnieuw gestraft nadat hun straf reeds is verstreken. Dit is een vorm van uitholling van de rechtsstaat.
  • Ten vierde: wanneer de personen in de rol van slachtoffer zijn ingelicht: wie of wat belet deze personen dan om een hetze op te zetten? Welke sancties worden in dat geval toegepast op deze personen?


Als de voorgestelde maatregelen een situatie scheppen waardoor personen in gevaar gebracht worden dan dient de wet ook maatregelen mogelijk te maken om deze personen te beschermen. Als argument wordt steeds gehanteerd dat 'het belang van de kinderen' prevaleert boven dat van de rechtsstaat. In werkelijkheid richt slechts vier procent van alle pedoseksuele contacten psychische schade aan bij kinderen (onderzoek Bauserman, Tromovich en Rind). Zestig procent heeft er later geen probleem mee (neutraal). Zesendertig procent denkt met warme gevoelens terug aan de pedo uit hun jeugd!

Wij hebben geen bezwaar tegen de voorgestelde maatregelen wanneer deze uitsluitend gelden voor daders waarvan BEWEZEN is dat zij grof geweld gepleegd hebben en wanneer uit hun persoonlijkheidsstructuur blijkt dat zij blijvend gewelddadig zijn - maar dan ook voor AL dit soort daders en niet alleen voor de pedoseksuelen!! De beslissing over de uitvoering van de voorgestelde maatregelen kan onzes inziens alleen door de rechter worden genomen en niet door de politie of het openbaar ministerie. De rechter heeft het beste overzicht over de zaak en is - als het goed is - niet afhankelijk van de waan van de dag.

Het bestuur.

bron: 'Open brief aan Minister B. Korthals van Justitie' door Vereniging Martijn; OK Magazine, nr. 72; april 2000