Revision history of "Buurt verjaagt vermeende 'pedo' in Enschede, maar er volgt geen aangifte"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:55, 2 August 2021Admin (Talk | contribs). . (1,450 bytes) (+1,450). . (Created page with "Bewoners uit de Geraniumstraat in Enschede hebben een vermeende pedofiel verjaagd. De man zou jonge kinderen uit de buurt zijn geslachtsdeel hebben getoond en hebben gevraagd...")