Revision history of "De Taal der Liefde"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 00:23, 31 January 2013Admin (Talk | contribs). . (703 bytes) (+703). . (Created page with "Mijn nieuwe boek <b>''De Taal der Liefde''</b> ontleend [ontleent] vermoedelijk een deel van zijn sukses aan de opwekkende werking die van het lezen, of voorlezen aan vriend o...")