Revision history of "De uitdaging van het populisme"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 18:43, 5 October 2013Admin talk contribs 1,381 bytes +1,381 Created page with "De positie van de overheid staat of valt echter bij haar vermogen het algemeen belang hoog te houden. Daarin ligt haar exclusiviteit besloten. Maar het is geen eenvoudige opga..."