Revision history of "Een dildo is minder schadelijk dan geweld op de tv"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:04, 23 May 2014Admin talk contribs 1,003 bytes +1,003 Created page with "Wat een typische reacties vandaag van het panel op de vraag: 'Talpa stopt per direct met het uitzenden van de Kim Holland-soap. Terecht of onterecht?' Wat de beweegredenen van..."