Revision history of "Gedwongen medicatie voor tbsers- Brede steun Tweede Kamer"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 14:11, 20 March 2014Admin talk contribs 2,582 bytes +2,582 Created page with "Gedwongen medicatie voor tbsers en een langere termijn voor voorwaardelijke tbs-oplegging kunnen rekenen op brede steun in de Tweede Kamer. Dat bleek gisteren bij bespreking v..."