Revision history of "Het Humanistisch Verbond is geen emancipatiebeweging meer"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:45, 12 August 2013Admin (Talk | contribs). . (3,987 bytes) (+3,987). . (Created page with "[Marian Verkerk, voorzitter Humanistisch Verbond] "Pedofilie is naar mijn begrip een relatie tussen een volwassene en een kind, zo tot twaalf jaar, waarin erotische gevoelens ...")