Revision history of "Het verval van de rechtstaat heeft geleid tot de grootste drama's in de geschiedenis"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:18, 15 July 2014Admin (Talk | contribs). . (855 bytes) (+855). . (Created page with "'De rechtstaat is het beslissende element in een democratie, niet de meerderheid, want als alleen meerderheden uitslaggevend zouden zijn, dan zou je ook het Duitse nationaal-s...")