Revision history of "Hij kan niet na zijn straf nóg een straf krijgen"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 10:50, 6 November 2013Admin talk contribs 1,878 bytes +1,878 Created page with "Een pedofiel in Veenendaal werd gepakt wegens het verspreiden van kinderporno. Hij kreeg acht maanden cel en zat die uit. Nu wil hij terug naar huis, maar dat vindt de burgeme..."