Revision history of "Jacht op pedofielen werkt averechts"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:31, 17 August 2013Admin (Talk | contribs). . (2,026 bytes) (+2,026). . (Created page with "De paniekerige reacties van ouders, de suggestieve verhoren door politiemensen en de oordelen van deskundigen die uitsluitend met gestoorde pedofielen te maken hebben, veroorz...")