Revision history of "Kinderen spreken vaak stiekem af met internetvrienden"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 00:24, 5 August 2014Admin (Talk | contribs). . (669 bytes) (+669). . (Created page with "Uit Brits onderzoek van beveiligingsbedrijf Garlik blijkt dat 20 procent van de acht- tot vijftienjarigen een echte ontmoeting heeft gehad met een internetkennis. Eén op de t...")