Revision history of "Martijn was er niet bij"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 15:57, 29 April 2013Admin talk contribs 2,897 bytes +2,897 Created page with "Sommige volwassenen hebben een heel duidelijk standpunt over seksualiteit met kinderen en dat luidt: kinderen tot zestien jaar hebben geen seksuele gevoelens voor personen die..."