Revision history of "Mijn bevliegingen"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 16:57, 20 November 2015Admin (Talk | contribs). . (2,244 bytes) (+2,244). . (Created page with "Seks is de meest heikele kwestie. Seks met kinderen - of de kinderen nou begrijpen en instemmen met wat ze doen of niet - wordt door de geestelijk gehandicapten onder de mensh...")