Revision history of "Minister Dekker schiet met een kanon op een mug en doet daarmee de rechtsstaat tekort"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 11:58, 18 August 2021Admin talk contribs 3,109 bytes +3,109 Created page with "De EU tikt de minister voor Rechtsbescherming op de vingers, ook de Raad van State is kritisch. [...]<br> <br> De wijziging van de Wtmo [Wet toezicht maatschappelijke organi..."