Revision history of "Uit het VVD Tweede Kamer-verkiezingsprogramma 1971"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 23:54, 29 January 2013Admin (Talk | contribs). . (820 bytes) (+820). . (Created page with "Vrijlating van de verkoop op verzoek (niet het ongevraagd opdringen in enigerlei vorm) van pornografie aan volwassenen (18-jarigen en ouderen). Bij een vrijlating als hier bep...")