Revision history of "Unesco: iedere vijfjarige moet weten wat masturbatie is"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:52, 5 November 2014Admin (Talk | contribs). . (1,107 bytes) (+1,107). . (Created page with "Een rapport van de Unesco over seksualiteit en kinderen valt zeker in die reeks. In ieder geval zijn veel Amerikanen er niet blij mee. Het rapport beschrijft wat de kinderrech...")