Revision history of "VVD: Heropvoeding kinderen onder de 12 die niet strafrechtelijk kunnen worden vervolgd"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 18:24, 11 July 2014Admin (Talk | contribs). . (723 bytes) (+723). . (Created page with "De VVD doet ook voorstellen om de niet-westerse immigranten die al in Nederland wonen, beter te laten integreren. Volgens de notitie schiet een "zorgwekkend deel schromelijk t...")