Revision history of "Wat een bof, dromen is tof - De hetze tegen pedofielenvereniging Martijn"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 02:58, 31 March 2015Admin (Talk | contribs). . (1,803 bytes) (+1,803). . (Created page with "Inger Leemans, hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit, sprak ik na afloop van de rechtszitting [OM versus Martijn] in Assen. Ze had een verklaring voor de he...")