Revision history of "Wat weten we van kinderen?"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:04, 5 May 2014Admin (Talk | contribs). . (2,969 bytes) (+10)
  • (cur | prev) 14:02, 5 May 2014Admin (Talk | contribs). . (2,959 bytes) (+2,959). . (Created page with "Japanse moeders masturberen hun jonge kinderen zodat ze rustig kunnen inslapen en/of omdat het goed is voor hun welzijn. De gemiddelde Japanse moeder slaapt en baadt met haar ...")