Zin der pedophilie

From Brongersma
Revision as of 00:31, 7 September 2016 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Het is psychologisch een interessant verschijnsel, dat men in de psychiatrische handboeken steeds heeft getracht het negatieve in de verhouding zelve te leggen - de psychiatrie gaat hier immers uit van de geldende moraal - en het is ook daarom, dat de gedachtengangen in deze litteratuur bij kritisch doorlezen zo onbevredigend en niet overtuigend blijken. Vandaar ook, dat in deze op dit punt moralistische wetenschap de grootste tegenstrijdige gedachten mogelijk worden. Langs deze weg zal men echter nooit tot de kern der zaak kunnen doordringen. De praemissen van welke men uitgaat zijn van twijfelachtige aard. Zo komt het ook, dat men de negatieve uitwerking van pedophiele verhoudingen in de verhouding zelve zoekt en niet in de toch zo voor de hand liggende factor van de houding der omgeving. [...] De moderne psychiatrie neigt ertoe om de neurotiserende invloeden van de heersende taboe's te mitigeren en de moeilijkheden toe te schrijven aan de sexuele verhouding zelve. Hoe vaak ontstaan echter de spanningen en de moeilijkheden pas wanneer er een "zaak" van gemaakt wordt. Een fijnere diagnose brengt steeds weer aan het licht, dat het meestal de houding van het milieu is, die hierop negatief werkt. De waarde van de pedophiele verhouding is een tweedelige. In de eerste plaats een individuele: deze relatie is van belang voor de persoonlijke ontplooiing van sommige individuen; in de tweede plaats een collectieve of maatschappelijke: de pedophiele mens vormt a.h.w. een brug met de jeugd. Het is vooral hij, die door zijn gerichtheid een echte belangstelling kan hebben voor alles wat de jeugd betreft en daardoor in staat is voor de collectiviteit van de opgroeiende mens veel te doen en ook doet. Het merkwaardige is, dat de maatschappij door een verandering in houding veel meer profijt zou kunnen hebben van de pedophiele medemens. Zij is zich dit echter nog niet bewust, ofschoon een begin van bewustwording wel al aanwezig is.

bron: Artikel 'Zin der pedophilie'; www.ihlia.nl/uploads/Digitale%20Collectie/Vriendschap/1962/62-04.pdf; Vriendschap (uitgave COC); 17e jaargang; april 1962