Aad Kosto (PvdA) en Louise Groenman (D66) over kinderporno

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

[17 oktober]

Kosto (PvdA): (...) Toegespitst gaat het ons vooral hierom, dat het amendement en de nota van wijzigingen het begrip 'seksuele gedraging' hanteren en dat verwezen wordt naar misdrijven. Als het gaat om kinderen is artikel 247 in het geding. Daarin wordt gesproken over ontucht. Op het eerste oog lijken zowel het amendement als de nota van wijzigingen ruimer. De vraag dringt zich bij voorbeeld op of als iemand, die jonger is dat 16 jaar, alleen is afgebeeld - dus zonder dat er anderen bij betrokken zijn - zich zo gedraagt dat de foto of het blaadje waarin die foto staat, zou moeten worden verboden omdat het gaat om materiaal dat kinderporno bevat. Ik wil op dit punt geen misverstand laten bestaan. Er zijn mensen, die hun seksuele leven willen beleven in een relatie met geschriften, waarin kinderen voorkomen. Die kunnen van een onschuldig karakter zijn, zodat er geen reden zou zijn, ook die afbeeldingen te laten vallen onder iets, wat wij wezenlijk willen bestrijden. (...)

Remp-Halmmans de Jongh (VVD): (...) Eveneens zou de VVD willen vernemen of de term 'seksuele gedraging' niet dermate ruim kan worden geïnterpreteerd dat ook afbeeldingen van in wezen niet-ontuchtige handelingen ten onrechte als verboden waar worden gerubriceerd. (...)

[18 oktober]

Korthals Altes: Mevrouw Rempt heeft ook gevraagd naar het begrip 'seksuele gedraging'. Ze vroeg of dit niet te ruim zal worden uitgelegd. Ik ga uit van redelijke wetstoepassing door de rechter. Hiervan uitgaande, meen ik dat het voldoende duidelijk is dat het niet gaat om onschuldige handelingen. Men moet zich goed realiseren dat het gaat om materiaal dat in sekswinkels te koop is. Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat hierbij veel onschuldig materiaal is. In ieder geval is dit zeker niet de bedoeling met de bepaling. Ik heb overigens het woord 'ontuchtig' vermeden, omdat de commissie Melai erop heeft gewezen dat dit een beladen woord is. Zij heeft het daarom in het eindrapport afgewezen. In haar eindrapport, dat de grondslag is voor verdere vernieuwing van de zedenwetgeving, wordt juist het begrip 'seksuele gedraging' als nieuwe term aanbevolen.

Groenman (D'66): Ik begrijp het niet helemaal. De minister zegt dat in de sekswinkels geen onschuldige dingen liggen. Foto's van kinderen alleen of samen vallen echter niet onder artikel 247.

Korthals Altes: Dit betreft toch geen seksuele gedragingen. Mij is gisteren gevraagd naar kinderen in bad.

Groenman (D'66): Ik meen dat ik ernaar heb gevraagd.

Korthals Altes: Misschien is een seksuele gedraging in bad mogelijk, maar hierover spraken wij niet.

Groenman (D'66): Ik ben er blij om dat u denkt dat de rechter het ruim zal uitleggen.

Korthals Altes: Ik meen dat er geen rechter aan te pas komt en dat geen officier van justitie eraan zal beginnen.

Groenman (D'66): Ik kan mij voorstellen dat degenen die bepaalde zaken in beslag gaan nemen, menen dat plaatjes van blote kinderen onder kinderporno vallen. Er zijn nu eenmaal pedofielen en zij vinden plaatjes van blote kinderen mooi.

Korthals Altes: Wanneer men bloot zijn een seksuele gedraging noemt, begeven wij ons ver af van het normale Nederlandse spraakgebruik. Hiervan moeten wij echter uitgaan. Ik weet dat het soms moeilijk is ons op de juiste wijze ervan te bedienen, maar zelf tracht ik de motie-Brouwer zo goed mogelijk na te leven. Als wij het allemaal doen, komen we er wel uit. (...)

bron: 'Handelingen Tweede Kamer'; 17 & 18 oktober 1984