Gesprek met de VVD - Niet bemoedigend

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Op 23 januari hadden Gerard Spong, voorzitter van de Coornhertliga, en de politieke commissie van de landelijke werkgroep jeugdemancipatie een gesprek met de partijcommissie voor justitie van de VVD. Deze commissie (niet te verwarren met de fraktiecommissie, welke uit VVD-kamerleden bestaat) geeft advies aan het hoofdbestuur van de partij. Erg bemoedigend was het gesprek niet. De democraten toonden weinig enthousiasme voor onze ideeën; een verandering van de zedelijkheidswetgeving zien ze vooral in een verlaging van de leeftijdsgrens. Duidelijk moeite had men met het idee van de vrijwilligheid van het kind in zijn of haar relaties. Er werd een "ontwikkelingspsychologische theorie" aangehaald die op het volgende neerkomt: een kind is op een bepaalde leeftijd erg makkelijk te beïnvloeden en kan daardoor een persoon gemakkelijk gaan idealiseren. Van een vrije keuze is dan niet echt sprake. Daarom zal de overheid kinderen toch moeten kunnen beschermen.

Helaas is er hiervoor geen ander middel dan het strafrecht, hoe onplezierig dat middel soms ook kan zijn. De noodzaak van een wetswijziging wil de VVD-commissie afmeten aan het aantal "goede" gevallen van intiem kontakt van kinderen. Voor de negatieve gevallen moet de wet bescherming kunnen blijven bieden. Eén der VVD gesprekspartners beweerde vanuit zijn eigen ervaring als rechter stelling dat in de praktijk uitsluitend de "ernstige" gevallen worden vervolgd en berecht. Hij was geïnteresseerd in konkrete voorstellen voor een wetstekst die zo is dat alleen die ernstige gevallen er onder vallen. Argumenten als "wij vinden dat de ouders in zo'n geval toch moet kunnen verbieden" en het vasthouden aan nogal starre ontwikkelingspsychologische ideeën geven weinig zicht op een vruchtbaar vervolg van de discussie met de VVD adviescommissie.

bron: 'Gesprek met de VVD - Niet bemoedigend'; NIKS (Naar Integratie KinderSeksualiteit); Jaargang 4, nummer 2; februari 1980