Reactie minister Donner (Justitie) op vragen over Vereniging Martijn

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Tweede Kamer der Staten-Generaal - Vergaderjaar 2002-2003 - Aanhangsel van de Handelingen
Vragen gesteld door de leden van de Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden - 1753

Vragen van het lid Van der Vlies (SGP) aan de minister van Justitie over het pedofielennetwerk. (ingezonden 1 juli 2003)
1. Kent u het artikel "Pedofielennetwerk al twintig jaar ongemoeid"? Hebt u inzicht in het ledental van de vereniging Martijn te Amsterdam? Is de vereniging alleen te Amsterdam actief of ook elders in Nederland?
2. Bent u bereid te onderzoeken of de activiteiten van de vereniging passen binnen de kaders van de Nederlandse zedelijkheidswetgeving?
3. Indien de activiteiten van deze vereniging niet in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen, welke maatregelen bent u dan bereid te nemen?
4. Is het waar dat, zoals het artikel stelt, genoemde vereniging ten bate van de huisvesting overheidssubsidie heeft ontvangen? Ontvangt zij nog langs enige andere weg overheidssubsidie? Zo ja, ondersteunt de overheid hiermee niet op indirecte wijze de activiteiten van deze vereniging?

Antwoorden van minister Donner (Justitie). (Ontvangen 20 augustus 2003)
1. Ja.
Blijkens informatie van de Kamer van Koophandel is "Martijn" een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met de statutaire zetel Hoogeveen en met een adres in Amsterdam. Doordat de vereniging ook een internet-site gebruikt, kan er van worden uitgegaan dat de vereniging landelijk actief is. Uit onderzoek in openbare bronnen naar het ledenaantal van de vereniging blijkt niets over de omvang van het ledenbestand.
2. De doelstelling van de Vereniging Martijn geeft op zichzelf geen reden om strafrechtelijk onderzoek te entameren. De politie heeft enkele malen gereageerd op meldingen van ongeregeldheden op de internet-site van de vereniging. Daarbij zijn geen strafbare feiten geconstateerd.
3. Indien de Vereniging Martijn zich schuldig maakt aan strafbare feiten, zal strafrechtelijk worden opgetreden.
4. Zoals beschreven in het krantenartikel, waar vraag 1 naar verwijst, betreft het een gemeentelijke subsidie op de inrichting/ontwikkeling van het pand waar meerdere organisaties gebruik van maken en is er geen sprake van subsidie t.a.v. de doelstellingen van de vereniging.
Gelet op het gevarieerde aanbod van directe en indirecte subsidies van de diverse overheidsorganisaties in Nederland is het voor de Minister van Justitie niet mogelijk vast te stellen of er in het verleden of heden nog langs enige andere weg werd of wordt gesubsidieerd. Het al dan niet honoreren van een subsidieverzoek behoort toe aan de desbetreffende subsidieverstrekker.

bron: 'Reactie minister Donner (Justitie) op vragen over Vereniging Martijn'; Ingezonden: 1 juli 2003; Antwoord: 20 augustus 2003