Wat weten we over pedofilie?

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Kinsey vond onder de groep van 4400 vrouwen (die overigens niet helemaal a-select was samengesteld, de groep kwam iets meer dan representatief verantwoord uit de 'beter' maatschappelijke klassen) dat 25% van hen seksueel contact had gehad voor de eerste menstruatie. In plusminus 5% van de gevallen was sprake geweest van vergaande seksuele handelingen (pogingen tot coïtus), slechts in 1 geval werd geweld gebruikt. Bij onderzoekingen onder veroordeelden - zoals van Gebhard - ligt het percentage wegens geweld veroordeelden hoger. Echter, ondanks de ongunstige selectie - immers wie een ernstig delict pleegt wordt sneller gepakt - vond Gebhard toch dat de dader veroordeeld wegens gewelddadige handelingen slechts 10% uitmaakte van het totaal aantal veroordeelden voor pedofiele handelingen. 5% van de 'geweldloze' veroordelingen had een poging tot coïtus ondernomen bij meisjes onder de 12 jaar, en 70% bij meisjes van 12 t/m 15 jaar (kennelijk niet veel verzet bij de oudere meisjes).

Bij de 'gewelddadige' veroordeelden liggen de percentages op resp. 45% en 65%. Voor Nederland zijn we aangewezen op cijfers uit de criminele statistiek. Daarin zien we dat in de jaren '58/'68 het aantal veroordelingen voor lichtere gevallen (= in de zin van artikel 247 en 249: plegen van ontuchtige handelingen met iemand < 16 jaar of iemand die aan je zorgen is toevertrouwd) tussen de 900 en 1200 per jaar schommelt, terwijl het aantal 'zware' veroordelingen (= in de zin van artikel 244 en 245, W.v.S.: vleselijke gemeenschap met een meisje < 12 jaar of tussen 11 en 16 jaar) tussen de 100 en 150 ligt. Het aantal gewelddadige gevallen, nl. mishandeling of moord is klein: gemiddeld minder dan 3 veroordelingen per jaar. Dus ook in Nederland is het aantal lichte gevallen veel groter dan het aantal zware (plusminus 10% betreft een poging tot coïtus). Op een totaal van plusminus 1300 veroordelingen per jaar zijn er slechts 3 van gewelddadige handelingen. Dit is uiterst gering vergeleken bij de bevindingen van Gebhard. Niet duidelijk is echter wat Gebhard precies onder gewelddadige handelingen heeft gerangschikt.

bron: Artikel 'Wat weten we over pedofilie?' door Wicky van Rijssel; MGV; 1974