Revision history of "Makers van 'ontmaskerfilmpje' vermeende aanrander veroordeeld: 'Ik wilde alleen maar kinderen beschermen'"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 16:13, 31 July 2021Admin (Talk | contribs). . (1,546 bytes) (+1,546). . (Created page with "Twee Oud-Beijerlanders verspreidden een filmpje, waarin ze een dorpsgenoot beschuldigden van het aanranden van een meisje. Vervolgens trokken grote groepen mensen naar het hui...")